Zeszyty naukowe
Autor: Ryszard Źróbek, Jan Kuryj, Oksana Kuryj-Wysocka 513
Strony: 513-529
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Użytkowanie wieczyste jest zdefi niowaną w Kodeksie cywilnym z 1964 r., długoletnią formą prawną korzystania z nieruchomości publicznych, stanowiących własność SP i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Forma ta stanowi prawo rzeczowe, pośrednie między prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest rozwiązaniem umożliwiającym działalność inwestycyjną (zabudowę gruntów) poprzez osoby fi zyczne i prawne, nie pozbawiając SP i jednostki samorządów terytorialnych prawa własności. Niniejsza praca koncentruje się głównie na uwypukleniu tych cech użytkowania wieczystego i działań gminy, które determinują poziom odpłatności z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz wysokość opłaty rocznej. Przeanalizowano wybrane zagadnienie efektywności prawa użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń fi nansowych użytkowników wieczystych, z tytułu aktualizacji opłat rocznych oraz wynikających z tego tytułu korzyści dla gminy. Rozważania teoretyczne zilustrowano za pomocą badań empirycznych w największej gminie miejskiej województwa warmińsko-mazurskiego – mieście Olsztynie. W opracowaniu wykorzystano także wyniki innych badań własnych nad użytkowaniem wieczystym z lat 2002–2012.
Słowa kluczowe: gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłat rocznych

UPDATING ANNUAL RENT VERSUS FINANCIAL BURDEN OF PERPETUAL USERS

Abstract
Perpetual usufruct is long-term form of the use public property owned by the State and municipalities and has own defi nition in the Civil Code. This form is intermediate between property law and property law group of limited property rights. Currently it is a solution that is on the one hand investment activity (building land) for natural and legal persons without depraving the ownership rights of Exchequer and local governments. This work focuses on highlighting these features perpetual usufruct and activities of municipalities, which determine the level of payment in respect of selected issues of law with particular regard to the fi nancial burden of freeholders, for updates of annual fees and benefi ts for mun icipalities of this title. The theoretical assumptions were verifi ed in the municipality of Olsztyn – capital of Warmia and Mazury. In this study used other own results regarding perpetual usufruct of the years 2002–2012.
Keywords: real estate management, the perpetual usufruct, updating annual fees
JEL Code: K11, P14