Zeszyty naukowe
Autor: Kamila Bednarz-Okrzyńska 11
Strony: 11-25
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W pracy wykonano modelowanie rozkładu stóp zwrotu z indeksu WIG, WIG20, MWIG40 i SWIG80 za pomocą rozkładu Gaussa, Laplace’a i rozkładu GED. Obliczenia przeprowadzono dla klasycznej i logarytmicznej stopy zwrotu w celu porównania końcowych rezultatów, jakimi były wyniki testu zgodności chi-kwadrat. Ponadto szczegółowo omówiono i zweryfikowano przydatność trzech metod estymacji parametrów rozkładu GED (metody największej wiarygodności oraz dwóch metod przybliżonych) do modelowania empirycznych rozkładów wybranych indeksów giełdowych.
Słowa kluczowe: stopy zwrotu, rozkład Laplace’a, rozkład GED, estymacja parametrów rozkładu.

MODELING THE EMPIRICAL DIDTRIBUTIONS OF RETURN RATES ON WARSAW STOCK EXCHANGE STOCKS BY APPLICATION OF THE LOGARITHMIC AND CLASSICAL RETURN RATES

Abstract
In this paper the modeling of return rates on WIG, WIG20, MWIG40 and SWIG80 indexes was made by application of Laplace, Gaussian and GED distributions. Calculations were made for classical and logarithmic return rates with the view of comparing the final results, which were the chi-square goodness-of-fit test results. Furthermore, the applicability of three methods of estimating GED parameters (Maximum Likelihood Method and two approximate methods) in modeling empirical return rates of selected stock exchange indexes was thoroughly discussed and verified.
Keywords: rates of return, Laplace distribution, GED distribution, estimation of distribution parameters.
Kod JEL: C02, C12, C13, C46, E43.