Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Dmytrów, Mariusz Doszyń 27
Strony: 27-39
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zbadano efektywność prognoz sprzedaży dużej liczby wyrobów otrzymanych za pomocą dwóch metod: 1) prognozowania na podstawie mediany rozkładu gamma oraz 2) mediany rozkładu gamma z wahaniami sezonowymi. Dokładność prognoz zbadano za pomocą błędów ex post, takich jak błąd średniokwadratowy (MSE – mean squared error) wraz z jego dekompozycją oraz współczynnik Theila. Otrzymane wyniki wskazują, że z punktu widzenia obciążoności oraz elastyczności lepsze prognozy otrzymano na podstawie mediany rozkładu gamma z wahaniami sezonowymi.
Słowa kluczowe: prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie, prognozowanie na podstawie rozkładu gamma, wahania sezonowe.

SALES FORECASTING BASED ON GAMMA DISTRIBUTION WITH SEASONAL ADJUSTMENTS

Abstract
In the article efficiency of forecasts obtained by means of two types of method was analysed. Forecasts were based on both median of gamma distribution and median of gamma distribution with seasonal adjustments. To evaluate forecasts’ effectiveness such ex post errors of forecasts as MSE (mean squared error) and Theil coefficient were applied. Decomposition of MSE was also introduced. According to empirical results, with respect to unbiasedness and elasticity, forecasts based on median of gamma distribution with seasonal adjustments seem to be more efficient.
Keywords: sales forecasting, forecasting based on gamma distribution, seasonal adjustments.
Kod JEL: C53, C12, C13.