Zeszyty naukowe
Autor: Konrad Żelazowski 145
Strony: 145-156
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Dynamika systemów jest podejściem badawczym umożliwiającym modelowanie zachowań złożonych systemów. W porównaniu z tradycyjnym podejściem umożliwia nie tylko odwzorowanie istotnych elementów modelowanego systemu, lecz także weryfikację jego zachowań w czasie. Ze względu na niezaprzeczalne korzyści wynikające z zastosowania koncepcji dynamiki systemów, należy ona do coraz popularniejszych narzędzi modelowania procesów ekonomicznych.
Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnego zastosowania dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości. Zaprezentowano zmodyfikowaną wersję modelu FDW oraz symulacje funkcjonowania rynku nieruchomości w reakcji na zdefiniowane scenariusze.
Słowa kluczowe: dynamika systemów, modelowanie rynku nieruchomości, model FDW.

APPLICATION OF SYSTEM DYNAMICS IN MODELING OF REAL ESTATE MARKETS

Abstract
System dynamics is a research approach which makes it possible to model the behavior of complex systems. Compared to traditional approach, it allows not only to present essential elements of a selected system and their interrelations but also to examine how the system changes over time. Due to the unquestionable advantages of System Dynamics modeling, it has become a popular modeling tool for economic processes.
The aim of the article is to exemplify a possible application of System Dynamics in real estate market analysis. A modified version of FDW model is presented as well as simulations of real estate market reaction to defined scenarios.
Keywords: system dynamics, modeling of real estate market, FDW model.
Kod JEL: R30.