Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy W. Wiśniewski 131
Strony: 131-143
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Pojawia się potrzeba zgromadzenia dorobku, obejmującego pomiar w ekonomii w jednym miejscu. Może być nim nauka pomocnicza ekonomii, którą można nazwać metrologią ekonomiczną lub ekonometrologią. Metrologia ekonomiczna powinna zajmować się zagadnieniami tworzenia wzorców pomiarowych, kategoryzacją zmiennych na zasobowe i strumieniowe, rodzajami pomiarów ekonomicznych (bezpośrednim, pośrednim), typami błędów pomiaru oraz wskazywać narzędzia analityczne dopuszczalne dla poszczególnych rodzajów miar. Powinna też rozwiązywać kwestie ekwiwalentności zmiennych względem kategorii i pojęć ekonomicznych.
Słowa kluczowe: metrologia ekonomiczna, pomiar, skale pomiarowe.

ECONOMETROLOGY

Abstract
The need to gather academic achievements, including the measurement in economics, in one place appears. This subsidiary discipline of science in economics could be named economic metrology or shorter econometrology. The economic metrology should deal with issues of creating measuring models, with categorization of variables on stock and streamoriented. The task of this subsidiary discipline of science should be dealing with various types of economical measurements (direct, indirect) and also with types of measurement errors. It should also point analytical, acceptable tools for individual types of measures. The other important issue is to solve matters of the equivalence of variables with regard to the category and economic notions.
Keywords: economics metrology, estimation, scales of measure.
Kod JEL: C7, P31.