Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś 211
Strony: 211-224
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano sytuację na szczecińskim rynku nieruchomości w okresie trwającej od 2009 roku dekoniunktury gospodarczej, która jest ściśle związana z dekoniunkturą na rynku nieruchomości. Na podstawie zawieranych w tym czasie umów kupna-sprzedaży nieruchomości dokonano diagnozy wybranych zjawisk na omawianym rynku, którą poprzedziła statystyczna analiza zmiennych chrakteryzujących wspominane umowy kupna-sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zabudowanych zawieranych w latach 2009–2012. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z aktów notarialnych dotyczących transakcji zbycia analizowanych nieruchomości na wolnym rynku w Szczecinie.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, cykl koniunkturalny, normy na rynku nieruchomości.

SZCZECIN REAL ESTATE MARKET DURING THE ECONOMIC DOWN TURN

Abstract
The article presents the situation in the real estate market in Szczecin since 2009, during the economic downturn, which is closely connected with downturn in the real estate market. Based on contracts of sale properties were diagnosis of phenomena in this market, which is preceded by a statistical analysis of the variables of sale housing, land and property in the years 2009–2012. The study used data from the notarial acts of sale transactions on the market in Szczecin.
Keywords: real estate market, business cycle, standard on real estate market.
Kod JEL: R31, R52.