Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Kuźmiński 305
Strony: 305-318
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł poświęcono szacowaniu ryzyka zagrożenia powodziowego na wybranych rzekach Dolnego Śląsku. Na podstawie empirycznych danych dotyczących dziennych stanów wód z trzech stacji hydrologicznych na rzekach Odra, Nysa Kłodzka i Nysa Łużycka zilustrowano empiryczne dystrybuanty kwartalnych maksimów stanów wód. Do dystrybuant empirycznych dopasowano dystrybuanty teoretyczne i na ich podstawie obliczono ryzyko wystąpienia zagrożeń powodziowych.
Słowa kluczowe:
rozkład Gumbella, rozkłady maksimów, ryzyko zagrożenia powodziowego, prognoza probabilistyczna, dziedzina przyciągania, stan alarmowy i ostrzegawczy, stan wody.

EXTREME VALUES DISTRIBUTIONS IN ANALYSIS THE RISK OF HYDROLOGY IN LOWER SILESIA

ABSTRACT
The article is devoted to estimating the risk of fl oods in selected rivers of Lower Silesia. On the basic of empirical data concerning daily water levels of three hydrological stations on the rivers: Odra, Nysa Kłodzka and Nysa Łużycka the empirical distribution function of quaterly high water levels will be illustrated. To empirical distribution, the theoretical distribution will be matched and on its base the risk of fl oods danger will be calculated.
Keywords: Gumbella distribution, distribution of maximum, the risk of fl ood danger, probabilistic forecast, attraction area, danger point, warning state, water level.
Kod JEL: C15, Q25.