Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Kuźmiński, Jarosław Siergiej 319
Strony: 319-
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki prognozowania dla zmiennych charakteryzujących działalność portową (przeładunki) w ujęciu sezonowym. Ustawa o portach i przystaniach morskich nakłada na podmioty zarządzające morskimi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej obowiązek prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu. W przypadku wielkości przeładunków w portach najczęściej stosowane są tak zwane metody naiwne. W artykule podjęto próbę wykorzystania ekonometrycznych modeli szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi do prognozowania zjawisk portowych. Otrzymane wyniki prognoz (oceniane miernikiem dokładności prognoz ex post) należy uznać za satysfakcjonujące.
Słowa kluczowe:
prognozowanie, analiza dokładności prognoz ex post, porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

THE USE OF CLASSIC SEASONALLY ADJUSTED TIME SERIES IN FORECASTING OF SELECTED VARIABLES CHARACTERISING SEA PORT ACTIVITY

Abstract
The article presents the results of forecasting for the variables characterizing the port activity (transshipments) from a seasonal perspective. The Act on Sea Ports and Marinas imposes an obligation on the entities managing sea ports of the basic significance for the marine economy to forecast, programme and plan port development. As regards the volume of transshipments in ports, the so called naive methods are used most frequently. The article attempts at using the econometric models of time series with seasonal fl uctuations to forecast port phenomena. The obtained forecast results (assessed with the ex post forecast accuracy measure) must be considered satisfactory.
Keywords: forecasting, ex post forecast accuracy analysis, ports of basic significance for the national economy.
Kod JEL: C53, C12, C13.