Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz 273
Strony: 273-285
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania staje się coraz popularniejsza, szczególnie po wybuchu jednego z najbardziej wyniszczających kryzysów finansowych w historii. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań funduszy społecznie odpowiedzialnych za pomocą klasycznych miar efektywności skorygowanymi o ryzyko. Otrzymane wyniki wskazują na średnio niższą efektywność badanych funduszy stosujących zasady SRI względem indeksu RESPECT. Pod względem wyczucia rynku zarządzający nie charakteryzowali się natomiast ponadprzeciętnymi umiejętnościami, poza jednym funduszem.
Słowa kluczowe:
efektywność, fundusze inwestycyjne, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zarządzający.

STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF MANAGERS OF SOCIALLY RESPONSIBLE MUTUAL FUNDS

Abstract
The concept of socially responsible investing is becoming increasingly more popular, especially after the outbreak of one of the most devastating financial crises in history. This paper presents the results of an initial study of socially responsible funds with the use of classical effectivness mesures adjusted for risk. Obtained results indicate that, on average, the effectiveness of funds adhering to the rules of SRI was lower relative to the RESPECT index. When it comes to market timing the fund managers did not exhibit any above-average skills, but for one fund.
Keywords: efficiency, mutual funds, socially responsible investing, managers.
Kod JEL: A13, G11, G23.