Zeszyty naukowe
Autor: Stefan Grzesiak, Agnieszka Wyrozębska 253
Strony: 253-272
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule zaproponowano zastosowanie metody DEA i procedury NPE do oceny efektywności w skali mikro w ochronie zdrowia. Rozważania na temat przydatności obu podejść zilustrowano przykładem empirycznym oceny efektywności technologicznej dla wybranych dziesięciu oddziałów chorób wewnętrznych. Zgodnie z metodą DEA w wariancie CCR ukierunkowanym na nakłady okazało się, że tylko 60% badanych oddziałów ma rezerwy efektywności technicznej. Ponieważ ocena efektywności dla tych samych jednostek z użyciem procedury NPE okazała się zupełnie odmienna, powstaje problem wiarygodności informacji uzyskiwanej z obu źródeł. Konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych badań porównawczych obu metod z udziałem różnych klas obiektów.
Słowa kluczowe:
efektywność, Data Envelopment Analysis (DEA), efektywność non profit (NPE), oddział szpitalny.

USE OF DEA METHOD FOR VALUATION OF TECHNICAL EFFICIENCY OF HOSPITAL DEPARTMENTS

Abstract
In the paper authors suggest a use of DEA method and NPE procedure to evaluate efficiency in micro scale in health care. Deliberations about usability of both approaches are illustrated in an empirical example of technical efficiency evaluation for ten chosen departments of internal medicine. Accordingly to DEA method used in CCR variant focused on expenditures, it turned out, that only 60% of examined departments have technical efficiency reserves. Due to the fact, that efficiency evaluation for the same departments performed with use of NPE procedure turned out completely different, the problem of credibility of acquired information from both places arise. It is necessary to conduct more detailed comparison analysis for both methods with use of various class objects.
Keywords: data envelopment analysis, hospital, efficiency, non-profit.
Kod JEL: C44.