Zeszyty naukowe
Autor: Maciej Głuch 23
Strony: 23-32
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie cykli koniunkturalnych w gospodarce. Opisano, czym są cykle, ukazano ich rodzaje i przyczyny, a także przedstawiono zachowania przedsiębiorstw sektora prywatnego w reakcji na kryzys gospodarczy.
Słowa kluczowe: cykle koniunkturalne, kryzys gospodarczy, zachowania przedsiębiorstw

Behavior of companies in the economic crisis

Abstract
The article discusses the issue of economic cycle. It describes what economic cycle are, their types and causes. It presents the behavior of private sector companies in response to the economic crisis.
Keywords: economic cycles, economic crisis, corporate behavior
JEL code: E32