Zeszyty naukowe
Autor: Lidia Kłos 33
Strony: 33-45
pdf pełen tekst

Streszczenie
Obecnie na Ziemi żyje siedem miliardów ludzi, a prawie miliard z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jak prognozuje ONZ, sytuacja jeszcze się pogorszy. Do roku 2025 prawie dwa miliardy ludzi straci dostęp do wody pitnej. Główną przyczyną zmniejszania się zasobów wody jest rolnictwo, na które przypada 70% ogólnego zużycia słodkiej wody na świecie, następnie przemysł – 20% wody, i odbiorcy indywidualni – 8%.
Bezpośrednie zużycie wody jest łatwe do oszacowania, znacznie trudniej określić ilość wykorzystania jej do produkcji. Dlatego powstała koncepcja tzw. wirtualnej wody – śladu wodnego (water footprint, WF), opracowana przez Johna Allena, informująca nas o faktycznej ilości zużywanej wody.
Celem artykułu jest ukazanie skali bezpośredniego zużycia wody oraz uświadomienie sobie, jaki wpływ na to mamy, dokonując codziennych wyborów.
Słowa kluczowe: woda, ślad wodny, konsumpcja, zanieczyszczenie

Virtual water

Abstract
Currently on Earth lives 7 billion people and nearly a billion of them do not access to drinking water. UN predicts the situation will get worse. To 2025 almost 2 billion people will have nothing to drink. The main culprit is agriculture, which consumes 70% the total fresh water in the world, caused by outdated and inefficient farming methods, which absorb a large part of water resources. The next one is industry, which consumes 20% water and individual customers – 8%. Direct water consumption eg. water, which we drink or brush teeth is easier to estimate, than water used to production eg. food, clothing, which is much more difficult to evaluate. That is why come into existence a concept of „Virtual Water” – „water footprint” developed by John Allen, who inform us of the actual amount of consumed water.
An article attempts to approximate scale of direct water consumption used in homes, e.g. for drinking, cooking, washing, and indirect used during the production of diffirent goods, e.g. clothing or computers, which we using everyday. We need to know, when we make daily choices indirectly we affect on water resources in the world.
Keywords: water, water footprint, consumption, pollution
JEL code: Q25