Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka 103
Strony: 103-112
pdf pełen tekst

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest przybliżenie miejsca, jakie zajmują działania innowacyjne i kreowanie wiedzy w polskich klastrach. Realizacji celu pracy podporządkowano jej poszczególne części, w których przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące klastrów i innowacyjności, oraz przedstawiono poziom podejmowanej działalności innowacyjnej przez polskie klastry. W artykule wykorzystano zarówno literaturę przedmiotu, jak również dane wtórne ujęte w raportach z zakresu rozwoju klastrów w Polsce.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, klastry

The innovation and knowledge about clusters activity in Poland

Abstract
This article focus on showing the place, which the innovative actions take and the creation the knowledge in Polish clusters, which is the main aim of this article. The particular parts are subordinated to the main aim of this article, in which the theoretical basics of innovation and basics clusters issues have been showed. Also we can find in this article the level for innovative activity in Polish clusters. Study literature and data from the reports about clusters development have been used in this article.
Keywords: innovations, knowledge, clusters
JEL codes: L20, O31, O32, R11