Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Kryk 89
Strony: 89-101
pdf pełen tekst

Streszczenie
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, kobiety stanowią znaczący rezerwuar niewykorzystanych zasobów pracy, a pomimo lepszego wykształcenia stopa bezrobocia wśród nich jest wyższa niż wśród mężczyzn. Stąd istotne jest pobudzanie przed siębiorczości u kobiet. Służą temu uregulowania prawne, narzędzia i działania podejmowane w ramach tzw. dobrych praktyk. Stosowanie różnorodnych form wsparcia jest konieczne ze względu na uwarunkowania i bariery utrudniające kobietom funkcjonowanie na rynku pracy oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk prowadzonych przez różne instytucje w zakresie pobudzania przedsiębiorczości wśród kobiet. Realizacja celu umożliwi również odpowiedź na pytanie o skuteczność tych działań.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, dobre praktyki

Good practices in the development of women’s entrepreneurship in Poland

Abstract
In Poland, as in other European Union countries, women represent a significant reservoir of unused labor resources, and the rate of unemployment among them is higher than men despite their better education. Hence, it is important to stimulate entrepreneurship among women. To achieve that legal regulations, tools and actions taken under the so-called. good practices are used. The use of various forms of support is necessary due to the existing conditions and barriers of women functioning on the labor market and economic activity. Therefore, the aim of this article is to present good practices conducted by various institutions in stimulating entrepreneurship among women. Realization of the aim will also answer to the question – whether these measures are effective?
Keywords: women’s entrepreneurship, good practices
JEL codes: A1, J4