Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Bilewicz 125
Strony: 125-135
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian w strukturze zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się w ostatnich dwóch dekadach. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w strukturze zadłużenia zagranicznego spadało znaczenie długu publicznego. Między innymi jest to efekt podejmowanych przez kraje rozwijające się działań mających ograniczyć ryzyko związane z nadmiernym uzależnieniem od finansowania zagranicznego.
Słowa kluczowe: zadłużenie zagraniczne, dług publiczny, kraje rozwijające się

External public debt of developing countries

Abstract
The objective of the paper was a presentation of main changes in the structure of external debt of developing countries in last two decades. Research conclusion shows, that there was a decline of the public debt in the composition of external debt of this group of countries. It is partly a result of adopting policies to substitute the public external debt with domestically issued debt in order to reduce a risk of overdependence from foreign finance.
Keywords: external debt, public debt, developing countries
JEL codes: F21, F34