Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 137
Strony: 137-151
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule oceniono wpływ Chin na przekształcenia zachodzące w handlu zagranicznym oraz strukturach gospodarek wybranych krajów rozwijających się na tle przemian zachodzących w handlu międzynarodowym i w gospodarce światowej. Analizą objęto – zasługujący w tym aspekcie na szczególną uwagę – region Ameryki Łacińskiej.
Z przeprowadzonych badań wynika, że proces deindustrializacji krajów rozwijających się przez Chiny uwidocznia się w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególną siłą. Wyraża się on nie tylko w prymaryzacji eksportu, ale również w przekształceniach struktury importu. Deindustrializacja widoczna jest także w całej gospodarce, czego wyrazem jest spadek udziału przemysłu przetwórczego w PKB. Jakkolwiek subregiony i kraje, w których proces deindustrializacji zachodzi silniej, osiągają w XXI wieku ogólnie lepsze wyniki ekonomiczne, to jednak wyraża się obawy, że na dłuższą metę proces ten może wywołać niekorzystne zmiany w gospodarce.
Słowa kluczowe: kraje Ameryki Łacińskiej, handel międzynarodowy, prymaryzacja eksportu, deindustrializacja

China and deindustrialization in developing countries (the case of Latin Lmerica)

Abstract
In the paper China’s impact on the transformations in foreign trade and its contribution to structural changes in selected developing economies are evaluated in relation to the changes in both international trade and the global economy. The analysis focuses on Latin America as a region which deserves particular attention in this context.
The study reveals that deindustrialization of developing countries by China is particularly strong in Latin America. It is reflected not only in the primarization of the region’s exports but also in structural changes in its imports. Deindustrialization can be observed also for the entire economy, which is reflected in the shrinking share of the manufacturing industry in GDP. It should be emphasised, however, that although the sub-regions and countries where deindustrialization is more intense can boast, in general, better economic performance, concerns are raised that in the long term the process may lead to unfavourable transformations in the economy.
Keywords: Latin American economies, international trade, primarization of exports, deindustrialization
JEL codes: F10, F14