Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 153
Strony: 153-163
pdf pełen tekst

Streszczenie
Postępujące procesy globalizacji i związane z nimi operacje na międzynarodowym rynku finansowym podlegają niebywałej dynamice wzrostu i rozwoju. Powoduje to powstawanie wielu innowacyjnych instrumentów finansowych, których klasyfikacja na rynku finansowym nie jest łatwa i pozostawia wiele niejednoznaczności w literaturze przedmiotu. W artykule sklasyfikowano instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz przeprowadzono analizę ilościową współczesnych obrotów na rynku walutowym w Polsce. Wskazano również na korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania innowacji finansowych na rynku walutowym.
Słowa kluczowe: finanse międzynarodowe, rynek walutowy, instrumenty finansowe, zarządzanie ryzykiem

Financial instruments market currency and the importance of innovation for the international economy

Abstract
The ongoing processes of globalization and related operations on the international financial market dynamics are subject to unprecedented growth and development. This causes a number of innovative financial instruments whose classification in the financial market is not easy and leaves a lot of ambiguity in the literature. In the paper the classification of financial instruments in the currency market and quantitative analyzes of contemporary turnover on the foreign exchange market in Poland. In was also pointed out the benefits and risks that arise from the use of financial innovation in the FX market.
Keywords: international finance, foreign exchange market, financial instruments, risk management
JEL codes: E4, F3, G1