Zeszyty naukowe
Autor: Halina Nakonieczna-Kisiel 181
Strony: 181-193
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem opracowania była próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy osiągnięty poziom długu zagranicznego Polski w warunkach członkostwa w UE można uznać za bezpieczny (tzn. gwarantujący płynność i wypłacalność), i po drugie – do jakiej grupy państw według klasyfikacji Banku Światowego można zaliczyć Polskę. W pierwszej części artykułu przedstawiono mierniki zadłużenia zagranicznego ilustrujące możliwość spłaty długu oraz płynność finansową kraju, w drugiej natomiast dokonano ich weryfikacji (za lata 2004–2012). Z badań wynika, że wyraźne przyspieszenie wzrostu zadłużenia zagraniczne go po wejściu Polski do UE nie pogorszyło wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Według klasyfikacji Banku Światowego Polska należała w analizowanym okresie do grupy państw najmniej zadłużonych.
Słowa kluczowe: zadłużenie zagraniczne, wskaźniki zadłużenia zagranicznego, płynność finansowa, wypłacalność

External debt burden during Poland’s membership in the European Union

Abstract
The objective of the paper was an attempt to answer the question, first, if a level of external debt reached by Poland in the period of membership in EU can be admitted as safe (guaranteeing liquidity and solvency), and second, to which group of countries according to World Bank’s classification can Poland be included.
In the first part of this paper, ratios of external debt which relate to a possibility of repayment and a liquidity of a country were presented, and in the second part, they were verified in the period 2004–2012. Research conclusions show, that a sharp increase of external debt after Poland’s accession to the EU didn’t worsen our reputation in the international markets. According to the World Bank’s classification Poland was included to the least indebt countries in the analysed period.
Keywords: external debt, ratios of external debt, financial liquidity, solvency
JEL codes: F34, F36