Zeszyty naukowe
Autor: Anna Wildowicz-Giegiel 207
Strony: 207-217
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przed Unią Europejską stoi konieczność zwiększenia konkurencyjności w skali globalnej. Chociaż pozostaje nadal jednym z najważniejszych centrów tworzenia wiedzy, odpowiedzialnym za blisko jedną trzecią światowej produkcji w obszarze nauki i technologii, to zapewnienie wysokiego tempa rozwoju zrównoważonego wydaje się możliwe jedynie wówczas, gdy wzrośnie poziom nakładów inwestycyjnych na kapitał wiedzy, będący kluczem do wzrostu innowacyjności unijnej gospodarki.
Celem artykułu jest przedstawienie poziomu i struktury inwestycji w kapitał wiedzy w kontekście potrzeby poprawy innowacyjności, a co za tym idzie – wykreowania przewagi konkurencyjnej gospodarek krajów UE-27 w przyszłości. Zmniejszenie tej luki wobec Stanów Zjednoczonych i Japonii może nastąpić za sprawą inwestycji w kapitał niematerialny, co pozwoli tym samym zwiększyć innowacyjność krajów UE-27.
Słowa kluczowe: kapitał wiedzy, innowacyjność, aktywa niematerialne

Investment in knowledge capital and innovativeness of the European Union countries

Abstract
The European Union is confronted with the necessity of increasing its competitiveness on global scale. In spite of fact that it remains one of the most important centers of knowledge creation, responsible for almost one third of world production in the area of science and technology, the high pace of sustainable development only seems to be possible, when a level of investment in knowledge capital, being a key to the growth of the EU innovativeness will be increased.
The aim of the paper is to describe the level and the structure of investment in knowledge capital, in the context of the need to improve innovativeness, and along with it creating the competitive advantage of the UE-27 countries in the long-term. Narrowing this gap in the comparison to the United States and Japan can take place thanks to investment in intangible capital which will allow the EU-27 countries to increase their innovativeness.
Keywords: knowledge capital, innovativeness, intangible assets
JEL codes: E22, O34