Zeszyty naukowe
Autor: Anna Busłowska 11
Strony: 11-19
pdf pełen tekst

Streszczenie
Pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się podstawowym paradygmatem roz-wojowym. Za jego główny cel przyjmuje się zaspokojenie wszystkich (fizycznych  i psychicznych) potrzeb człowieka za pomocą prawidłowego kontaktu i stosunku do środowiska przyrodniczego. Rozwój innowacyjności w ramach modelu Triple Helix ma szansę wspomóc realizację powyższego celu. Zatem te dwie koncepcje mogą się wza-jemnie uzupełniać i sprzyjać rozwojowi.
Słowa kluczowe: model Triple Helix, zrównoważony rozwój, innowacyjność

TRIPLE HELIX MODEL AND POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The concept of sustainable development has become the main paradigm of development. The main objective of sustainable development is a better meeting of all (physical and mental) human needs through a strong connection and relationship to the natural environment. The development of innovation in frame of the Triple Helix model can help achieve these aims. These two concepts can complement each other and promote development.
Keywords: Triple Helix, sustainable development, innovation
JEL Codes: Q56, O31