Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Godlewska 21
Strony: 21-32
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zielona gospodarka stanowi alternatywę dla gospodarki przyczyniającej się do kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie tej koncepcji oraz roz-poznanie wybranych uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki na poziomie lokalnym. Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu, dokumentów międzynarodowych i krajowych. W opracowaniu omówiono przesłanki i podstawy koncepcji zielonej gospodarki, w tym wskazano jej związki ze zrównoważonym rozwojem. Omówiono także kluczowe obszary zielonej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich finansowania.
Słowa kluczowe: zielona gospodarka, zrównoważony rozwój, samorząd lokalny

THE GREEN ECONOMY DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL – SELECTED ASPECTS

Abstract
Green economy is an alternative for an economy contributing to the ecological crisis. The aim of the article is to present that concept and to recognise selected conditions for the green economy development at the local level. The main research method was an analysis of literature as well international and national documents. The paper discusses the rationale and basis for the concept of a green economy, The relations between green and sustainable development were indicated. The key areas of the green economy with particular reference to financing possibilities were also discussed.
Keywords: green economy, sustainable development, local government
JEL Code: Q56