Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Pawłowska, Aleksandra Koźlak 157
Strony: 157-168
pdf pełen tekst

Streszczenie
Badania naukowe związane z problematyką konkurencyjności są istotne dla polityki gospodarczej, ponieważ pozwalają na określenie najlepszej dla poszczególnych regionów ścieżki rozwoju i wskazanie czynników konkurencyjności, w poprawę których należy inwestować. W artykule zaprezentowano zróżnicowane podejścia do definiowania konkurencyjności oraz wyróżniane współcześnie czynniki konkurencyjności regionów, a następnie przedstawiono, jaką rolę w jej poprawie odgrywa infrastruktura transportu. Inwestycje w tę infrastrukturę stanowią zarówno popytowy, jak i podażowy bodziec wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do wzrostu produktywności.
W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu I-C-EU („Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe”) 7 Programu Ramowego.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, czynniki konkurencyjności, infrastruktura transportowa

THE ROLE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF EUROPE

Abstract
Scientific research related to the issues of competitiveness are essential for economic policy, because they allow to determine the best path for the development of individual regions and to identify factors of competitiveness which are important for further growth. The article contains diverse approaches to define competitiveness and identifies contemporary factors of competitiveness of regions. Then authors present the analysis of the role of transport infrastructure on improving competitiveness of the European Union. Investment in transport infrastructure are both demand and supply-side incentives for economic growth, contributing to improving productivity. Article is based on research conducted within the project IC-EU (Impact of transport infra-structure on international competitiveness of Europe) within the 7th Framework Programme.
Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, transport infrastructure
JEL Code: R42