Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Zioło 147
Strony: 147-156
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych definicji przedsiębiorczości społecznej ze wskazaniem na jej istotę oraz scharakteryzowano podmioty działające w tej sferze. Natomiast w części drugiej przed-stawiono i omówiono czynniki przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz gwarantujące powodzenie przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne. Wskazano także na bariery, jakie mogą napotkać na swojej drodze przedsiębiorstwa społeczne.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, kapitał społeczny, trzeci sektor, przedsiębiorstwa społeczne

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – KEY FACTORS OF DEVELOPMENT

Abstract
The purpose of this article is to present briefly the factors that are crucial for the development of social entrepreneurship. The first part of a review presents selected definitions of social entrepreneurship and entities operating in this sphere. In the second part presents and discusses the factors that contribute to the development of social entrepreneurship and ensure the success of projects undertaken by social enterprises. It also identifies barriers to the development of social entrepreneurship.
Keywords: social entrepreneurship, social capital, the third sector, social enterprises
JEL Code: L3