Zeszyty naukowe
Autor: Jan Borowiec 185
Strony: 185-196
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 2007–2013 na tle jej uwarunkowań makroekonomicznych związanych z kryzysem gospodarczym i społecznym, a także ocena tych zmian z punktu widzenia głównego celu polityki spójności. Wskaźnikiem spójności gospodarczej jest indeks PKB per capita, wyrażony standardem siły nabywczej w % średniej unijnej, natomiast wskaźnikiem spójności społecznej – wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wyłączeniem społecznym. W badaniach zastosowano statystykę opisową, analizę dynamiki zjawisk i analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w tym okresie nastąpiła poprawa spójności społecznej i gospodarczej UE, która wynikała zarówno z procesów umiarkowanego wzrostu gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych, jak i z kryzysu gospodarczego oraz finansowego.
Słowa kluczowe: konwergencja, spójność gospodarcza i społeczna, Unia Europejska

ECONOMIC AND SOCIAL COHESION IN THE EUROPEAN UNION IN 2007–2013

Abstract
The purpose of this paper is to present the changes in the economic and social cohesion in the years 2007–2013 against the background of its macroeconomics condition associated with economic and financial crisis, and their assessment from the point of view of cohesion policy. Indicator of economic cohesion is an index of GDP per capita (PPP, EU = 100), while social cohesion – people at risk of poverty or social exclusion in percentage of total population. The study used descriptive statistics, analysis of the economic dynamics and correlation analysis. The study shows that in the period of improved economic and social cohesion of the EU, while stemmed from both the processes of economic growth in lees developed countries, and from the economic and financial crisis.
Keywords: convergence, economic and social cohesion, European Union
JEL Codes: E32, F15, R10, I32