Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Burchard-Dziubińska 197
Strony: 197-208
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnienia rozwoju budżetów obywatelskich w Polsce i na świecie. Analiza zebranych informacji uprawnia do stwierdzenia, że ta forma współrządzenia zyskuje w Polsce na popularności. Odpowiednio zorganizowane procedury opracowania i realizacji budżetów obywatelskich mogą przyczynić się w przyszłości do wzrostu zaufania między obywatelami a władzami lokalnymi.
Słowa kluczowe: budżet obywatelski, zarządzanie partycypacyjne, Polska i świat

PARTICIPATORY BUDGET AS A FORM OF CO-GOVERNANCE

Abstract
The article concerns the issue of participatory budgets development in Poland and in the world. Analysis of collected information enables to conclude that this form of co-governing is gaining popularity in Poland. Appropriately organized procedures of the development and implementation of such budgets, may contribute to the growth of trust between citizens and local authorities in the future.
Keywords: participatory budget, participatory governance, Poland and the world
JEL Codes: A13, D02, H72