Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Czyżewska, Anna Golejewska 209
Strony: 209-220
pdf pełen tekst

Streszczenie
Inteligentne specjalizacje (IS) jako nowy instrument polityki spójności UE zobowiązują regiony państw członkowskich do wybrania obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić swą konkurencyjność. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń regionów Polski Wschodniej w zakresie identyfikacji i wdrożenia inteligentnych specjalizacji. W artykule omówiono podstawy teoretyczne koncepcji inteligentnych specjalizacji, pokazano ich miejsce w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym w Polsce, a także zarysowano postępy pięciu regionów Polski Wschodniej w zakresie zdefiniowania i implementacji inteligentnych specjalizacji.
Słowa kluczowe: inteligentna specjalizacja, region, Polska Wschodnia

EXPERIENCE OF SELECTED POLISH REGIONS IN THE IDENTIFICATION AND IMPLEMENTATION OF SMART SPECIALISATIONS

Abstract
In the context of smart specializations (SS) as a new instrument of the EU cohesion policy regions are to identify areas of specializations in which they want to excel and build its competitiveness. The aim of the paper is to provide the experience of region of Eastern Poland in the identification and implementation of smart specializations. In the paper a theoretical background of smart specialisations and the place of SS in strategic documents in Poland are discussed, followed by the advancement of 5 regions of Eastern Poland in the selection and implementation of SS.
Keywords: smart specialisation, region, Eastern Poland
JEL Codes: R58, L52