Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Gadzialska 231
Strony: 231-242
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na rynku pracy do grup narażonych na wykluczenie społeczne należą kobiety niepełnosprawne. Celem artykułu jest charakterystyka oraz próba oceny stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Wyniki diagnozy wskazują na podobieństwo zjawisk w skali badanej miejscowości, regionu dolnośląskiego i kraju.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność kobiet, rynek pracy, bezrobocie

THE DIAGNOSIS OF THE CONDITION OF THE UNEMPLOYMENT OF WOMEN WITH DISABILITIES (CASE STUDY OF JELENIA GÓRA CITY)

Abstract
Women with disabilities belong to groups exposed to the social exclusion on the labor market. The aim of the article is the characteristics and an attempt to assess and the condition of the unemployment of women with disabilities in Jelenia Góra. Findings indicate a similarity of the phenomena in the scale of the studied village, the Lower Silesia region and the country (Poland).
Keywords: disability, women, labor market, unemployment
JEL Codes: 031, J68, 011