Zeszyty naukowe
Autor: Anna Grądziel 243
Strony: 243-253
pdf pełen tekst

Streszczenie
Koncepcja inteligentnej specjalizacji to nowe podejście unijnej polityki wobec regionów, która pojawiła się w dokumencie Europa 2020, wskazującym trzy priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategie innowacji krajowych/regionalnych na rzecz inteligentnej specjalizacji (strategie RIS3) to zintegrowane programy transformacji gospodarczej, które wykorzystują mocne strony regionu, jego przewagi konkurencyjne i potencjał rozwojowy. Strategie inteligentnych specjalizacji koncentrują się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do uwarunkowań regionalnych priorytetowych obszarów rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Strategia inteligentnej specjalizacji jest oparta na charakterystycznym dla danego regionu potencjale technologicznym, naukowym i ekonomicznym. W artykule zaprezentowano założenia teoretyczne koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz dokonano przeglądu zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji w polskich województwach. Celem artykułu jest identyfikacja adekwatności wdrożenia koncepcji inteligentnej specjalizacji jako stymulatora rozwoju gospodarczego regionów.
Słowa kluczowe: strategia inteligentnej specjalizacji, rozwój regionów

SMART SPECIALISATION – STIMULATOR OF REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) was adopted in the Europe 2020 Strategy with its objectives of smart, sustainable and inclusive growth. Smart specialisation is a regional policy framework for innovation driven growth. RIS3 are integrated economic transformation agendas. They focuse on each region’s strengths, competitive advantages and potential for excellence. The concept of smart specialisation allows regions to concentrate the resources on limited number of priority economic activities and became competitive in the global economy. Smart Specialisation is based on unique assets and capabilities generated by the region’s specific industry structures and intellectual capital. The article presents the theoretical aspect of the concept of smart specialization and gives an overview of smart specialization identified in the polish regions. The aim of this article is to identify the adequacy of implementation of the smart specialization concept as a stimulator of economic growth.
Keywords: smart specialisation, innovation, regional development
JEL Codes: A100, O32