Zeszyty naukowe
Autor: Krystyna Rauba 311
Strony: 311-321
pdf pełen tekst

Streszczenie
Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich wciąż jest wyzwaniem dla władz lokalnych. Barierę we wprowadzaniu nowych rozwiązań stanowi często świadomość lokalnych społeczności. Jednym z istotnych zagrożeń dla ekosystemów na terenach niezurbanizowanych są zanieczyszczenia przedostające się do wód wraz ze ściekami z gospodarstw domowych. Ścieki odprowadzane do typowych na obszarach wiejskich szamb często przedostają się do gruntu i zanieczyszczają lokalne zasoby wodne. Istotne jest zatem prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców wsi, ukierunkowanej na wskazanie kierunków rozwoju indywidualnych i zbiorowych systemów oczyszczania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie – na przykładzie trzech nieskanalizowanych obszarów gminnych – kształtowania się świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie płyną dla ekosystemów wodnych, a tym samym – dla mieszkańców gminy, w związku z niewłaściwym postępowaniem ze ściekami socjalno-bytowymi.
Słowa kluczowe: ochrona ekosystemów wodnych, świadomość lokalnych społeczności, metoda wyceny warunkowej, system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

AQUATIC ECOSYSTEMS POLICY IN RURAL AREAS BEFORE THE EMISSION CONTAINED IN MUNICIPAL WASTEWATER AWARENESS OF LOCAL COMMUNITY

Abstract
Protection of aquatic ecosystems in rural areas is still a challenge for local authorities. Barrier to the introduction of new solutions is often the awareness of local communities. One of the major threats to ecosystems in urban areas by the impurities getting into the water along with wastewater from households. Wastewater discharged into the typical rural septic tanks often leak into the ground and contaminate local water resources. It is important, therefore, conduct environmental education among rural residents, aiming to indicate the directions of the development of individual and collective sewage treatment systems. The aim of this article is to show, on the example of three not sewered communal areas, how does the public awareness regarding the dangers inherent to aquatic ecosystems and thus for the residents of the municipality in connection with improper conduct with sewage social-ontic.
Keywords: protection of aquatic ecosystems, the awareness of local communities, contingent valuation method, the system of collective sewage disposal and treatment
JEL Codes: Q01,Q05