Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Stolarczyk 335
Strony: 335-346
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Społeczność ta jest bardziej narażona na wykluczenie zawodowe i społeczne w związku z posiadanymi dysfunkcjami. Na początku omówiono istotę niepełnosprawności oraz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Następnie scharakteryzowano społeczeństwo niepełnosprawne kraju. W dalszej części dokonano analizy rynku pracy osób niepełnosprawnych i porównano osoby niepełnosprawne z pozostałą ludnością. Do omówienia zagadnienia wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowania i statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Charakterystyka rynku pracy niepełnosprawnych ma na celu przedstawienie społeczeństwa niepełnosprawnego jako bezrobotnych w szczególnej sytuacji. Problemy zdrowotne powodują dużą bierność zawodową wśród osób z dysfunkcjami.
Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, niepełnosprawność, aktywni zawodowo, bierni zawodowo, integracja społeczna

DISABLED PERSONS ON LABOUR MARKET

Abstract
Author of this paper presents situation of disabled persons on the labour market. This group is more exposed to occupational and social exclusion due to their disfunctions. At the beginning of the paper, the essence of disability and groups of unemployed of special situation on the labour market has been presented. This part of the paper is followed by the characteristics of disabled in Poland were conducted. Next, the analysis of labour market for disabled persons and comparison of disabled to general population. In order to analyse this problem, author used the Central Statistics Office data, as well as the statistics and analyses provided by Ministry of Labour and Social Policy. The aim of the analysis is to present the disabled persons as unemployed functioning in special conditions. Health problems result in significant occupational passivity.
Keywords: labour market, unemployment, disability, occupationally active, occupationally passive, social integration
JEL Code: J14