Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Topolewski 347
Strony: 347-356
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opracowanie dotyczy oceny wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy. Badanie opisuje zróżnicowanie osiąganych stóp wzrostu gospodarczego w zależności od stopnia otwartości gospodarki mierzonej sumą eksportu i importu w relacji do produktu krajowego brutto. Ponadto analiza uwzględnia wpływ dywersyfikacji eksportu na jego dynamikę. Opisana problematyka ma znaczenie dla podatności gospodarek na zewnętrzne szoki gospodarcze. Badanie obejmuje lata 2005–2006 oraz 2009–2010.
Słowa kluczowe: wymiana handlowa, wzrost gospodarczy, dywersyfikacja eksportu

TRADE AND ECONOMIC GROWTH

Summary
This paper presents influence of international trade on economic growth. This study describes the diversity of achieved economic growth rate, which depends on the degree openness the economic. It is measured by the sum of exports and imports in relation to gross domestic product. In addition, the author analyzes the influence of export diversification on the dynamics of gross domestic product. The economy openness and export diversification influences on the vulnerability to the economic shocks. The study contains the years from 2005 to 2006 and from 2009 to 2010.
Keywords: trade, economic growth, export diversification
JEL Codes: F40, F43, F63