Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Zakrzewska 369
Strony: 369-381
pdf pełen tekst

Streszczenie
Kapitał społeczny jako zasób powinien być traktowany jako jeden z elementów wzrostu gospodarczego współczesnych gospodarek, których podstawą jest wiedza i, tym samym, czynnik ludzki. Dlatego uzasadnionym jest badanie grup społecznych pod kątem elementów ich kapitału społecznego. W poniższym artykule dokonano próby przedstawienia i wstępnej analizy wyników badań na temat wymiarów kapitału społecznego – typ I – więzi. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów kierunku ekonomicznego, a wyniki pozwoliły sporządzić wstępną charakterystykę kapitału społecznego tej grupy społecznej.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, wskaźniki kapitału społecznego, gospodarka oparta na wiedzy

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL – RESEARCH ANALYSIS

Abstract
Social capital as a resource should be regarded as one of the elements of the economic growth in modern economies, which are based on knowledge and therefore on the human factor. Thus, it is reasonable to study groups in terms of the quality of their social capital. In this article, the author attempts to analyze the results of research on social capital indicators – type I – bridging social capital. The survey was conducted among the students of the economic field of study and the results allowed to make first, initial analysis and characterization of social capital of this social group.
Keywords: social capital, social capital indicators, knowledge-based economy
JEL Codes: E2, E24