Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Anna Turowska, Krzysztof Turowski 357
Strony: 357-368
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu poruszono problem poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego we współczesnych gospodarkach wybranych krajów OECD, mierzonego poziomem i dynamiką PKB per capita. Istotnym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu PKB wydaje się intensyfikacja nakładów na ochronę zdrowia, determinująca rozwój kapitału ludzkiego. Cel niniejszego opracowania stanowi zatem weryfikacja zależności między poziomem i dynamiką nakładów na ochronę zdrowia a poziomem i dynamiką zmian PKB. Zrealizowano go w oparciu o obliczenia współczynników korelacji Spearmana (ze względu na stwierdzony brak rozkładu normalnego analizowanych zmiennych) oraz modele regresji wielorakiej. Badanie przeprowadzono w oparciu o wykorzystanie metody hipotetyczno-dedukcyjnej. Teoretyczno-empiryczną weryfikację przyjętej hipotezy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych przetworzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze. Obliczenia wykonano w pakiecie Statistica v. 10.
Słowa kluczowe: PKB per capita, rozwój gospodarczy, kapitał ludzki, wydatki na ochronę zdrowia

HEALTH EXPENDITURE AND THE LEVEL AND GROWTH RATE OF GDP ER CAPITA IN SELECTED OECD COUNTRIES

Abstract
The paper deals with the problem of the level and dynamics of economic growth in modern economics of the selected OECD countries, measured by the level and growth rate of GDP per capita. An important factor that accelerates the pace of GDP growth seems to be intensifying of health expenditure, which determines the quality of human capital in the economy. The objective of this study is therefore a verification of the relationship between the level and dynamics of funding on health and the level and dynamics of changes in GDP. The basis of our study is the calculation of Spearman correlation coefficients (due to the conclusion about the lack of normal distribution of the analyzed variables) and multiple regression models.
Theoretical and empirical verification of the adopted hypothesis was based on the available Polish and foreign literature as well as statistics provided by national and international research centers. Calculations were made in the package Statistica v. 10.
Keywords: GDP per capita, economic development, human capital, health expenditure
JEL Codes: E01, E22, H51, I15, I18