Zeszyty naukowe
Autor: Sławomira Hajduk 11
Strony: 11-20
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje problematykę skutków finansowych wejścia w życie planu miejscowego w wymiarze lokalnym. Głównym celem jest przedstawienie zagadnień ekonomicznych jako istotnego czynnika w zarządzaniu przestrzenią.
Słowa kluczowe: zarządzanie przestrzenią, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, instrumenty finansowe

THE FIANCIAL ASPECTS OF THE SPATIAL MANAGMENT AT THE LOCAL LEVEL

Abstract
This paper presents the issues of the financial consequences of the entry into force of the local plan at the local level. The main objective is to present economic issues as an important factor in the management of space.
Keywords: spatial management, local land development plan, financial instruments
JEL Code: H