Zeszyty naukowe
Autor: Marian Kachniarz 21
Strony: 21-31
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zrealizowano dwa cele. Pierwszym jest charakterystyka czasowa i przestrzenna prowadzonych projektów budowlanych, drugim zaś jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy istnieją szczególne prawidłowości łączące czas budowy najwyższych drapaczy chmur z cyklami rozwoju gospodarczego państw, w których one powstają. Podjęto rozważania, czy prawdziwa jest korelacja między biciem rekordów wysokości drapaczy chmur a okresami spowolnienia czy wręcz załamywania się dynamiki wzrostu gospodarek. Motywem podjęcia tego tematu jest fakt, że zależność taka jest sugerowana w wielu poważnych analizach ekonomicznych. Choć hipotezy te mają bardziej charakter wiedzy popularnonaukowej niż wiedzy dokładnie skwantyfikowanej empirycznie, nie można im odmówić „powabności”, którą urzeka szereg analityków gospodarczych, z raportami poważnych banków inwestycyjnych włącznie.
Słowa kluczowe: wieżowce, skyscraper index, krach giełdowy, cykle gospodarcze, bańki budowlane

SKYSCRAPER INDEX – DO SKYSCRAPERS HERALD CRASH?

Abstract
Article has two goals. The first is the characteristics of temporal and spatial construction of implemented projects. The other one is to try to seek answers to the question do exist a specific regularities connecting construction time the tallest skyscrapers with the economic development cycles of countries in which they arise. Do is true correlation between the records of skyscrapers and periods of slowdown or even collapse of the growth conomies? The motive of adoption of this theme is the fact that such a relationship is suggested in a number of serious economic analysis. Although these hypotheses have rather character of popular science than exactly quantified empirically knowledge, you cannot refuse them attractive which captivates a number of economic analysts inclusive with reports of major investment banks.
Keywords: skyscraper, skyscraper index, stock market crash, bubble building
JEL Codes: E 32, E 37, L 74