Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk 55
Strony: 55-63
pdf pełen tekst

Streszczenie
W ostatnich latach rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu zbliżyła się do rachunkowości podmiotów komercyjnych. Również sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego są wzorowane na sprawozdawczości podmiotów komercyjnych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty skonsolidowanej sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazanie kierunków zmian. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają tylko jeden element skonsolidowanego sprawozdania finansowego, którym jest bilans. Jest to podstawowa część sprawozdania, która przedstawia majątek jednostki i źródła jej finansowania jako całości. Jednak dla pełnego obrazu jednostki samorządu terytorialnego jako całości brakuje pozostałych elementów, takich jak rachunek zysków i strat czy zestawienie zmian w funduszu jednostki. Dlatego należy dążyć do tego, aby jednostki samorządu terytorialnego sporządzały pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawczość finansowa, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT IN LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract
The purpose of this paper is to present the essence of the consolidated financial statement in local government units and the proposed directions of change. At the turn of the last accounting units of local government largely approached the accounting commercial entities. The financial statements prepared by local government units, are based on the reporting of commercial entities. Local government units draw only one element of the consolidated financial statements, which is the balance sheet. It is a basic element of the financial statement, which present property of entity and sources of financing it. However, for a complete picture of the local government unit as a whole lacks the other elements, such as profit and loss account, statement of changes in fund units.
Keywords: local government units, financial statement, consolidated financial statement
JEL Codes: H83, H79