Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Zielińska-Szczepkowska, Alina Źróbek-Różańska 315
Strony: 315-323
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było podkreślenie roli aktywnych działań władz samorządowych w rozwoju turystyki w świetle postępujących zmian demograficznych w Europie. Ponieważ średnia wieku populacji stale wzrasta, powiększającą się grupą nabywców usług turystycznych stają się osoby starsze, mające specyficzne preferencje i potrzeby. Dostosowanie rynku turystycznego wymaga kompleksowych działań podejmowanych przez różne podmioty, w tym władze regionalne. W związku z tym przedstawiono przykłady dobrych praktyk samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz turystów seniorów. Za przykład posłużył program Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020 oraz inicjatywa „Warmia Mazury Senior Games”.
Słowa kluczowe: turystyka, starzejące się społeczeństwo, polityka senioralna

REGIONAL AUTHORITIES’ ACTIVITIES IN THE VIEW OF DEMOGRAPHIC CHANGES SHAPING TOURISM SECTOR, THE CASE OF WARMIA AND MAZURY VOIVODESHIP

Abstract
In the view of proceeding demographic changes, seniors become growing group of tourism services buyers with their specific preferences and needs. Therefore, adjusting tourism market requires complex activities undertaken by variety of units, including regional authorities. Thus, authors presented good practices of Warmia and Mazury Regional Government. As the example, program Polityka senioralna województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2014–2020 and chosen particular activity – Warmia Mazury Senior Games were described in details.
Keywords: tourism, ageing society, senior policy
JEL Codes: J14, R11, R58