Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański 303
Strony: 303-313
pdf pełen tekst

Streszczenie
W pracy dokonano analizy porównawczej wartości syntetycznego wskaźnika warunków życia w podpoznańskich i podwrocławskich gminach, podlegających bardzo silnej presji suburbanizacyjnej. Wykorzystano w tym celu tak zwaną miarę Hellwiga. Podjęto również próbę określenia zależności między migracją ludności na obszary podmiejskie a zmianami warunków życia na tych terenach. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykazano, że podpoznańskie gminy charakteryzują się większą zmiennością wskaźnika warunków życia niż gminy z okolic Wrocławia. W obu obszarach warunki życia uległy poprawie w ostatnim dziesięcioleciu. Potwierdzono, że gminy charakteryzujące się największym wzrostem wartości wskaźnika warunków życia posiadają również najwyższe saldo migracji.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, warunki życia, migracja, Poznańskie, Wrocławskie

THE SUBURBANISATION AND LIVING CONDITIONS IN SUBURBAN AREA OF POZNAN AND WROCŁAW

Abstract
The aim of the study was to compare suburbanisation process in suburban area of Poznan and Wrocław. Level of living conditions was determined on the basis of available statistical data using a synthetic indicator Hellwig. A relevant question of the research was to specify the relationship of migration of the population to the suburban areas with regard to changes in living conditions. It has been shown that municipalities near Poznan tend to be more volatile than the value of index of living conditions surrounding municipality of Wroclaw. In both areas, the living conditions value has improved over the last decade. It was confirmed that municipalities which characterized by the largest increase in the index of living conditions also have the highest balance of migration.
Keywords: suburbanization, living conditions, migration, commune, Poznan district, Wroclaw district
JEL Code: I3