Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 9
Strony: 9-19
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce pomiaru kapitału intelektualnego przy użyciu wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowe MV/BV. W pierwszej jego części przedstawiona została koncepcja wskaźnika MV/BV. Druga części przedstawia wyniki przeprowadzonych badań związanych z pomiarem kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu WIG 20. Badania obejmują lata 2007–2012 i stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, pomiar kapitału intelektualnego, wskaźnik MV/BV (wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowej), WIG 20

MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL WITH MV/BV

Abstract
This article is focused on measurement of intellectual capital with Market Value to Book Value ratio. The first part of the article presents the issue of intellectual capital measurement with MV/BV. While, the second part presents results of the research of the measurement of intellectual capital with MV/BV in companies listed on the Stock Exchange in Warsaw within the WIG 20 Index. The study covers the period 2007–2012 and is part of the project funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036.
Keywords: intellectual capital, measurement of intellectual capital, Market Value to Book value, WIG 20
JEL Codes: D24, M19, M49