Zeszyty naukowe
Autor: Maria Białasiewicz 21
Strony: 21-31
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki elastyczności w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Współczesne realia funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym niepewność, potrzeba kreowania wiedzy dla generowania rzeczy nowych, zrodziły potrzebę elastycznego reagowania. Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim ma szczególne znaczenie ze względu na rolę tego kapitału. W artykule wskazano na główne przesłanki zachowań elastycznych organizacji, a zwłaszcza atrybuty form elastycznego zatrudnienia. Przedstawiono model flexicurity jako koncepcję elastyczności i bezpieczeństwa pracy stanowiącą integralny składnik polityki rynku pracy w UE, która w Polsce wydaje się ciągle mało znana.
Słowa kluczowe: elastyczność, formy elastycznego zatrudnienia, flexicurity

ACTIVITIES AIMED AT GROWTH OF FLEXIBILITY OF EMPLOYMENT IN AN ENTERPRISE

Abstract
This paper discusses the problems of flexibility in the area of human resource management. The business environment is uncertain. As a result, plenty of enterprises have to be flexible. People management is very important because of its role. This article presents main conditions of flexible activities of organization, especially forms of flexibility of employment. The paper shows the flexicurity model, as a conception of flexibility and safety of employment. This conception is little known in Poland. The aim of this article is the identification of main factors which determine the necessity of flexible human resource management in enterprises and methods connected with it, especially flexicurity.
Keywords: flexibility, flexibility of employment, flexicurity
JEL Code: O15