Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kozioł-Nadolna 149
Strony: 149-158
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zgodnie z celem w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące genezy, rozwoju oraz zmian (wyzwań) polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. Polityka innowacyjna jest jedną z młodszych polityk Unii. Prawno-instytucjonalne podstawy do działalności w dziedzinie polityki naukowej i badawczej nadał Wspólnocie Jednolity Akt Europejski w 1986 r. Realizacja najnowszej strategii unijnej Europa 2020 ma doprowadzić do wzrostu opartego na wiedzy i innowacjach, efektywności produkcji i konkurencyjności oraz zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców Unii. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza dotyczy genezy polityki innowacyjnej w UE, druga skupia się na wyzwaniach tejże polityki w zmieniającym się otoczeniu.
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna, innowacje, Unia Europejska

CHALLENGES OF EU‘S INNOVATION POLICY REGARDING CHANGING CONDITIONS OF THE ENVIRONMENT – CHOSEN ASPECTS

Abstract
In accordance with its aim, in the article there are presented chosen aspects of the origin, development and changes (challenges) of EU’s innovation policy. The policy is one of the youngest in the EU. The legal and institutional basis for the R&D policy was provided in the European Single Act in 1986. The implementation of the newest EU’s strategy – Europe 2020 – is to lead to the growth based on knowledge and innovations, effectiveness of production and competition as well as the increase in professional activity of EU’s inhabitants.
Keywords: innovation Policy, innovation, European Union
JEL Code: O3