Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Czupilowska 137
Strony: 137-148
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie typów innowacji produktowych na rynku FMCG (fast moving customers goods) w segmencie czekolady oraz weryfikacja postrzegania innowacji produktowej przez konsumentów na tym rynku w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy innowacji produktowych po to, aby przejść do określenia głównych trendów kształtujących produkt, jakim jest czekolada. Na koniec podjęto próbę weryfikacji trendów rynkowych za pomocą badania konsumenckiego, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie preferencje konsumentów pokrywają się z prognozami dotyczącymi produktów na rynku czekolady.
Słowa kluczowe: innowacja, innowacja produktowa, preferencje konsumentów, FMCG

PRODUCT INNOVATIONS IN THE LIGHT OF CHOCOLATE CONSUMER PREFERENCES ON EXAMPLE OF FMCG MARKET

Abstract
The purpose of article is presenting existing type of product innovation appeared on FMCG market, directly in segment of chocolate and verification perception of product innovation in eyes of Polish customers. In first part of article author focus on theoretical base of product innovation, in order to proceed to major trends, which influence on chocolate market. At the end author take the attempt of verification main market trends by consumer research.
Keywords: innovation, product innovation, consumer preferences, FMCG market
JEl Codes: O31, O32