Zeszyty naukowe
Autor: Marek Kunasz 169
Strony: 169-179
pdf pełen tekst

Streszczenie
W pracy analizom poddano zakres implementacji zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie w zależności od jego wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w grupach organizacji wyodrębnionych ze względu na ich wielkość w następujących obszarach: zakres wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu, zgodność systemów zarządzania organizacją ze standardami wybranych norm ISO wraz z analizą planów certyfikowania i wdrażania kolejnych standardów zgodności, poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami wraz z analizą planów w tym zakresie.
Słowa kluczowe: proces, zarządzanie procesowe, orientacja procesowa

RANGE OF IMPLEMENTATION OF PROCESS MANAGEMENT VS. ORGANIZATION’S SIZE – RESEARCH RESULTS

Abstract
Differences in range of implementation of process management solutions in dependence on organization’s size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization’s size) in following areas: range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope.
Keywords: business administration, production management.
JEL Codes: M1, M11