Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Niemiec 193
Strony: 193-203
pdf pełen tekst

Streszczenie
Istota relacji zysk–ryzyko jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Celem artykułu była diagnoza polskich przedsiębiorstw w latach 2002–2012 pod kątem zależności rentowność–ryzyko. Jak wykazują badania, zależność pomiędzy ryzykiem i rentownością jest silnie dodatnia i zależy w większym stopniu od przyjętego wskaźnika rentowności, a w mniejszym od przyjętej miary zmienności. Brak paradoksu Bowmana może wiązać się z szeregiem pozytywnych wniosków odnośnie do konkurencyjności i poziomu zarządzania polskich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i późniejszego kryzysu.
Słowa kluczowe: zysk, ryzyko, paradoks Bowmana

RISK AND RETURN RELATION IN POLISH COMPANIES

Abstract
The essence of the relationship between profit and risk is relatively well described in the literature of the subject. The purpose of the article was to identify relation between risk and returns of Polish enterprises in the period 2002–20012. Research shows that is the relationship between risk and profitability is strongly positive and depends more on adopted indicator of profitability then measure of volatility. Not the presence of Bowman’s paradox may be associated with a number of positive conclusions on competitiveness and management level of Polish enterprises at the time of entry into European Union and the subsequent economic crisis.
Keywords: profit, risk, Bowman’s paradox
JEl Code: F69