Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska 217
Strony: 217-227
pdf pełen tekst

Streszczenie
Powiązanie działalności B + R z szeroko pojętą wiedzą nie budzi wątpliwości, jest ona bowiem kojarzona przede wszystkim z tworzeniem, pozyskiwaniem i przetwarzaniem nowej wiedzy. Działalność badawczo-rozwojowa wymaga zatem od przedsiębiorstw nie tylko utrzymania wysoko kwalifikowanej kadry, ale także wchodzenia w koopera cje z innymi jednostkami, które skłonne są dzielić się posiadaną wiedzą czy technologią. Artykuł porusza problematykę poziomu wyszkolenia pracowników przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność B + R. Głównym problem badawczym jest zatem chęć zbadania poziomu wyszkolenia pracowników, a konkretnie poziomu dopasowania kwalifikacji pracowników do teraźniejszych i przyszłych potrzeb organizacji. Głównym celem jest z kolei określenie wpływu poziomu wyszkolenia pracowników na ich aktywność innowacyjną. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2011 na grupie 729 przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego, z czego 255 podmiotów zadeklarowało ponoszenie nakładów na działalność B + R. Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa.
Słowa kluczowe: B + R, wiedza, kooperacja

KNOWLEDGE AND COOPERATION IN THE PROCESS OF R&D MANAGEMENT

Abstract
The article shows a connection between knowledge and R&D activity in the enterprises. It is a must for all companies, which are willing to survive on the competitive market to take into consideration a knowledge management. It is especially R&D activity, which is based on creating and managing of new knowledge. Linking R&D activities to the knowledge is no doubt. For it is associated primarily with the creation, acquisition and processing of new knowledge. Research and development therefore requires companies to not only maintain a highly qualified staff, but also entering into relations with other parties, which are willing to share their knowledge or technology. The article raises the issue of the level of training of employees in companies incurring expenditure on R&D. The main problem of the research is therefore to investigate the level of training of employees, and more specifically the level of employees’ qualifications fit the present and future needs of the organization. The main purpose is to determine the impact of level of training of the employees on innovative activity. The survey was conducted in 2011 on a group of 729 industrial enterprises of the West Pomeranian voivodeship, of which 255 enterprises have declared incurring expenditure on R&D. Methodical analysis was based on the theory of probability.
Keywords: R&D, knowledge, cooperation
JEL Codes: O32, D38, L29