Zeszyty naukowe
Autor: Roman Tylżanowski 229
Strony: 229-238
pdf pełen tekst

Streszczenie
Do najważniejszych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw należą innowacje i postęp technologiczny. Podstawowym źródłem wzrostu innowacyjności jest natomiast transfer technologii. Przedsiębiorstwom coraz rzadziej udaje się przeprowadzać działania innowacyjne jedynie w ramach własnej firmy. Potrzebne jest zatem ukierunkowanie nie tylko na własne zasoby, ale również na zasoby pochodzące spoza organizacji. Wymaga to od przedsiębiorstw otwartości na zewnętrzne źródła pozyskiwania nowych rozwiązań, a także komunikacji i podejmowania współpracy z dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami w biznesie. Celem opracowania jest wyszczególnienie źródeł pozyskiwania nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: technologia, innowacje

TECHNOLOGY TRANSFER SOURCES IN POLISH ENTERPRISES

Abstract
Nowadays innovation and technology progress are the most important factors for development of modern enterprises. The main source of innovation growth is technology transfer. Enterprises have problems with carrying out innovative activities only within own company. At this moment there is a need to focus not only on their own resources but also on resources from outside the organization. This requires from enterprises to be open to external sources of acquiring new solutions as well as communication and cooperation with suppliers, customers and other business partners. The aim of article is to specify the sources of new technologies in Polish enterprises.
Keywords: technology, innovations
JEL Codes: O31, O33