Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Zwiech, Anna Turczak 239
Strony: 239-255
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule dla każdej z grup towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę między gospodarstwami domowymi o różnej wielkości. Wykorzystaną w tym celu miarą był klasyczny współczynnik zmienności międzygrupowej. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla siedmiu kolejnych lat od 2006 do 2012 r. W rezultacie wykonanych badań określono te towary i usługi konsumpcyjne: 1) które charakteryzują się stałą i stosunkowo dużą zmiennością wydatków; 2) które charakteryzują się stałą i umiarkowaną zmiennością wydatków; 3) które charakteryzują się stałą i relatywnie małą zmiennością wydatków. W przypadku każdego ze zrealizowanych w artykule zadań badawczych wartością stanowiącą punkt odniesienia dla oceny wielkości zróżnicowania był współczynnik zmienności międzygrupowej obliczony dla wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych łącznie.
Słowa kluczowe: wydatki, towary i usługi konsumpcyjne, wielkość gospodarstwa domowego, współczynnik zmienności, Polska

LEVEL OF EXPENDITURE FOR CONSUMER GOODS AND SERVICES ACCORDING TO SIZES OF HOUSEHOLDS IN POLAND

Abstract
In the article the variation of expenditures per capita between households of different sizes was estimated for each group of consumer goods and services. For this purpose the classical coefficient of intergroup variation was used as the appropriate measure. The calculations were done separately for seven consecutive years from 2006 to 2012. As the result of the study those consumer goods and services were defined: 1) which are characterized by a constant and relatively high variability of expenditure; 2) which are characterized by a constant and moderate variability of expenditure; 3) which are characterized by a constant and relatively low volatility of expenditure. In the case of each of the completed research tasks the intergroup coefficient of variation computed all consumer goods and services together was the base for essential comparisons.
Keywords: expenditures, consumer goods and services, household size, coefficient of variation, Poland
JEL Codes: D12, D63