Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Lizińska 107
Strony: 107-118
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opracowanie nawiązuje do dyskusji wokół konstrukcji benchmarku do szacowania ponadnormalnych stóp zwrotu po emisji akcji. Celem jest sprawdzenie, czy istnieją cechy spółek dokonujących SEO, które mogą różnicować poziom stóp zwrotu po przeprowadzeniu wtórnej emisji akcji.
Badanie koncentruje się na ofertach na giełdzie Australian Stock Exchange z okresu 1998–2011. Firmy kwotowane na ASX są dzielone na dwie grupy względem wartości mediany dla dwunastu cech.
Różnice w medianach stóp zwrotu wskazują, że ocena rynkowa w pierwszym, drugim i trzecim roku po SEO jest lepsza dla spółek cechujących się niższą wartością aktywów, kapitalizacji, sprzedaży, niższym wskaźnikiem EPS i większą zmiennością stóp zwrotu przed emisją. W drugim i trzecim roku po emisji jest także lepsza dla spółek z mniejszą dźwignią i wyższym poziomem gotówki. Im niższe przedemisyjne stopy zwrotu skorygowane o rynek, tym wyższe stopy zwrotu po emisji dla SEO z lat 1998–2011. Podsumowując, należy postawić pytanie, czy wyniki te odnoszą się tylko do firm dokonujących SEO, czy można je także rozszerzyć na pozostałe spółki.

Słowa kluczowe:
wtórne emisje akcji, SEO, wskaźniki finansowe

CHARACTERISTICS OF SEO FIRMS AND THEIR RATES OF RETURNS


Summary

The study is a part of a discussion about the proper benchmark to calculate abnormal rate of returns after equity offerings. The aim is to check if there are characteristics of SEO firms that can influence the level of raw returns after seasoned equity offering.
The research concentrates on equity offers on the Australian Stock Exchange between 1998–2011. ASX quoted firms are all divided into two groups based on the median values for twelve characteristics.
The difference in medians of rate of returns shows that the market performance in the first, second and third year after SEO if better for firms with lower assets, capitalization, sales, EPS and higher standard deviation of prior returns. The performance in two- and three-year horizon is also better for firms with lower leverage and higher level of cash. The lower the level of prior market-adjusted returns, the higher the level of raw returns after offering for SEOs between 1998–2011. The study concludes with a question if this relates only to SEO firms or maybe it may also be extended to non-SEO firms.

Keywords: seasoned equity offerings, SEO, financial ratios