Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Maćkowiak 119
Strony: 119-135
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem fuzji i przejęć jest stworzenie dodatkowej wartości dla właścicieli, akcjonariuszy. Tymczasem badania empiryczne wskazują, że większość transakcji nie powoduje pomnożenia wartości. Bardzo często motywami przejęć czy fuzji są względy inne niż finansowe, a działania potencjalnych nabywców bardzo często irracjonalne. W wielu przypadkach premia płacona za przejęcie jest bardzo wysoka i korzyści uzyskać mogą nie tyle akcjonariusze firmy przejmującej, ile właściciele firmy przejętej. Dokonując oceny fuzji i przejęć, należy zwrócić uwagę na efekt synergii. Wartość stworzona w wyniku transakcji to wartość połączonych przedsiębiorstw powiększona przez odrębną wartość przedsiębiorstwa, a następnie pomniejszona o odrębną wartość nabywcy.

Słowa kluczowe:
fuzje i przejęcia, efekt synergii, wartość przedsiębiorstwa

MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE CREATION OF ENTERPRISE VALUE


Summary
The aim of mergers and acquisitions is to create additional value for shareholders. Meanwhile, empirical studies indicate that the majority of transactions does not result in multiplying value. Very often the motives of acquisitions or mergers are considerations other than financial, and potential buyers are very often irrational. In many cases, the premium paid for acquisition is very high and the benefits may not get as much of the acquiring company’s shareholders, as owners of the company acquired. It should be noted that assessment of mergers and acquisitions, first of all, shall be focused on the synergy.

Keywords: mergers and acquisitions, synergy, enterprise value