Zeszyty naukowe
Autor: Olga Martyniuk, Kamila Stańczak-Strumiłło 137
Strony: 137-154
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule krótko scharakteryzowano determinanty wartości przedsiębiorstw, a następnie podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na wartość specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest firma rodzinna. Inspiracją do napisania artykułu były m.in. wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, osobiste zainteresowania autorek oraz mała popularność tematu w literaturze przedmiotu. W podsumowaniu autorki postulują, aby przy ustalaniu wartości przedsiębiorstw rodzinnych nie zapominać o ich cechach specyficznych wynikających z nałożenia się dwóch środowisk: rodzinnego i biznesowego, oraz ich słabych i silnych stron będących konsekwencją tych cech, w dużym stopniu determinują one bowiem wartość tych jednostek gospodarczych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne, wartość przedsiębiorstwa, determinanty
wartości przedsiębiorstwa rodzinnego

DETERMINANTS OF A FAMILY BUSINESS GOODWILL

Summary
The subject of the article is the problem of the family business valuation. In the beginning author shortly defines determinants of the corporate value in general. In the next part, author describes characteristics, strengths and weaknesses of the typical family company and shows some statistics about the Polish family business sector. As the result of the article, author presents own conclusions concerning tangible and intangible assets of family business which determine its value, especially for its owners.

Keywords: family business, corporate value, family business value determinants